Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 26.11.2012 ja 25.3.2013.

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Översättningsbranschens experter KAJ rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Translation Industry Professionals.

Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä yhteiskunnallisten, ammatillisten sekä palkkausta ja työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen, jäsentensä yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön edistäminen sekä käännös- ja tulkkausalan arvostuksen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•    seuraa lainsäädäntöä, koulutusalaa ja palkkausta sekä työmarkkinatilannetta
•    antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
•    järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja
•    edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin ja työnantajapuoleen
•    harjoittaa tiedotus  ja julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen pyrkimyksiä.Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestämään rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi perustaa rahastoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet


Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi
  • kääntäjä,  tulkki tai  muu kielten, kääntämisen tai monikielisen viestinnän asiantuntija
  • kääntämisen ja tulkkauksen opettaja tai tutkija
  • alan opiskelija.

Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka koulutuksensa tai työtehtäviensä perusteella on rinnastettavissa yhdistyksen muihin jäseniin. Jäsenkelpoisia ovat myös yhdistyksen jäsenhankinta-alan tehtäviin yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelevat.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sille jätetyn kirjallisen anomuksen perusteella.
Jäsen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.Yhdistyksen jäseniltä kannettavista jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous.Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten rikkoo näitä sääntöjä, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä puoltaa erottamista. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kuuden kuukauden ajalta.

Järjestölliset toimenpiteet
8 §

Työtaisteluun osallistumisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Toimielimet
9 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi asettaa toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä.


Yhdistyksen kokoukset

10 §

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti, kaikille jäsenille toimitettavassa yhdistyksen lehdessä, jäsentiedotteessa tai sähköpostilla vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä asiaa varten pyytää. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet sekä kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. Äänestys on avoin ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syksyllä ennen marraskuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:
1.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
2.    Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
3.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
4.    Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä varajäsenet seuraavaksi vuodeksi.
5.    Valitaan seuraavan vuoden tilejä ja toimintaa tarkastamaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt.
6.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään ennen
maaliskuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:
1.    Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
2.    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuudesta kahdeksaan (6 - 8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kaikki ne sektorit (esim. valtio, kunta, yksityinen, ammatinharjoittajat), joihin yhdistyksen jäseniä kuuluu, ovat edustettuina. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Lisäksi hallitus voi palkata yhdistykselle toimihenkilöitä, joilla on hallituksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Varajäsenellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain mikäli hän on varsinaisen jäsenen asemassa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi
15 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit ja taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on toimitettava ennen helmikuun viimeistä päivää, kuitenkin vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa tarkastuksestaan kevätkokoukselle osoitettu lausunto yhdistyksen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen
16 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää, jos esitystä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

17 §

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat käännös- ja tulkkausalaa edistäviin tarkoituksiin.

18 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaan yhdistyslakia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä