Fakta & Fiktio

19.4.2018

KAJ:n gradustipendisti Marjo-Riina Välimaa tutki italian asiantuntijoiden työuria

Haastattelimme vuoden 2017 KAJ:n gradustipendin saajaa Marjo-Riina Välimaata hänen tutkimuksestaan. Pro gradu -työssään Välimaa tarkasteli italian kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen linjalta valmistuneiden työllistymistä ja urapolkuja.

Kuka olet?

Olen Marjo-Riina Välimaa, 26-vuotias Turun yliopiston italian kääntämisen oppiaineesta 2017 valmistunut filosofian maisteri. Olen kotoisin Tervajoelta, Pohjanmaalta ja tällä hetkellä asun Roomassa. Olen ollut syksyn CIMO-harjoittelijana Suomen Rooman-instituutissa (Villa Lantessa), jonka jälkeen jatkan työskentelyä instituutissa amanuenssin sijaisena.

Mitä opiskelit ennen valmistumistasi?

Pääaineeni oli italian kääntäminen ja sivuaineeni oli käännöstiede, suomen kieli, fonetiikka ja matkailu.
välimaa
KAJ:n vuoden 2017 gradustipendisti Marjo-Riina Välimaa.

Gradusi pähkinänkuoressa?

Graduni tavoitteena oli tutkia Turun yliopiston italian kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen linjalta valmistuneiden työllistymistä ja urapolkuja. Tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, minkälainen kielitausta valmistuneilla on, millaisiin työtehtäviin valmistuneet ovat sijoittuneet ja miten italian oppiaineessa suoritettu tutkinto on vaikuttanut heidän työllistymiseensä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla, ja kyselylomake lähetettiin vuosina 2000–2015 valmistuneille italian pääaineopiskelijoille. Kysely lähetettiin yhteensä 88 tutkittavalle. Perusjoukkona oli 98 italian oppiaineesta valmistunutta henkilöä, joten kysely lähetettiin 90 prosentille kokonaisjoukosta. Kyselyyn vastasi 54 valmistunutta opiskelijaa, joten vastausprosentti oli 61.

Tutkimustulosteni mukaan valmistuneet italian opiskelijat ovat työllistyneet suhteellisen hyvin. Tulokset kertovat, että 30 % vastaajista oli vastaushetkellä vakituisessa kokopäivätyössä ja 15 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Vastaajista 15 % toimi yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana. Vaikka vastaajien ammattikirjo oli laaja, tulosten mukaan 46 % ilmoitti senhetkisen työpaikkansa vastaavan koulutustaan hyvin ja 36 % puolestaan arvioi työnsä vastaavan jossain määrin suorittamaansa akateemista koulutusta. Vastaajista 18 % kuitenkin arvioi, ettei senhetkinen työ vastannut lainkaan suoritettua koulutusta. Useampi tutkittavista vastasi työllistyneensä sivuaineensa tai toisen suorittamansa tutkinnon avulla. Työttömyyttä vastaajien keskuudessa esiintyi melko vähän. Tutkittavista 83 % oli ollut työttömänä vain 0–2 kertaa valmistumisensa jälkeen.

Miksi valitsit kyseisen aiheen?

Aihe kiinnosti itseäni erityisesti, koska italian kääntämisen pääaineopiskelijana koin mielenkiintoiseksi saada tietoa siitä, kuinka hyvät työllistymismahdollisuudet italian kielen osaajilla on. Uskoakseni italian kielen käyttö kun on Suomessa vähäisempää muihin vieraisiin kieliin verrattuna. Lisäksi vastavalmistuneena itseäni luonnollisesti huolettaa heikohko taloustilanne ja erityisesti korkeasti koulutettujen työttömyys. Usein sanotaan, että akateemisesti koulutetut työllistyvät heikosti tutkintoansa vastaaviin työtehtäviin, joten halusin selvittää, pitääkö tämä väite paikkansa.

Miksi aiheesi on tärkeä?

Aiheeni on tärkeä, koska kukaan ei ole aiemmin tutkinut Turun yliopistosta valmistuneiden italian opiskelijoiden työllistymistä. Tutkimustulokseni ovat hyödyllisiä myös Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:lle ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle, jotka seuraavat käännös- ja tulkkausalan kehitystä.

Tuloksistani voi olla hyötyä myös kielten opiskelusta ja erityisesti italian opiskelusta kiinnostuneille, sillä tuloksista voi nähdä, miten Turun yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään ja mitä hyötyä korkeakoulututkinnosta on työelämässä. Turun yliopiston italian oppiaine voi hyödyntää tutkimustuloksiani myös markkinoinnissa ja opetuksen sekä koulutuksen kehittämisessä. Mielestäni aihe on myös ajankohtainen, sillä tuntuu, että humanistisia aloja – erityisesti vieraiden kielten opetusta ja opiskelua – halutaan jostain syystä ajaa alas Suomessa. Haluan tutkimustuloksillani osoittaa, että vieraiden kielten opiskelu on nykyäänkin hyödyllistä ja kannattavaa jo työllistymisenkin kannalta, eikä niiden opettamista ja opiskelua saisi mielestäni vähentää millään koulutusasteella.

Mitä kieli sinulle merkitsee?

Koen, että kieli on osa identiteettiäni. Minulle kieli on ikkuna, jonka läpi tarkastelen maailmaa, eri maita ja kulttuureita. Kieli ei siis ole ainoastaan työkalu viestintää ja kommunikointia varten. Kieli ja siihen liittyvät ilmiöt eri konteksteissa kiinnostavat minua suuresti. Koen, että italian kieli tarjoaa minulle pääsyn sisälle italialaiseen sielunelämään ja kulttuuriin. Kielet ovat rikkaus ja ne tarjoavat minulle mahdollisuuden matkusteluun sekä tuovat uusia kokemuksia ja sisältöä elämääni. Lisäksi saan tutustua uusiin ja erilaisiin kulttuureihin sekä mielenkiintoisiin ihmisiin.

Mitä toivot tulevaisuudelta?

Toivon, että tulevaisuudessa voisin työskennellä kielten ja viestinnän parissa tavalla tai toisella joko Suomessa tai ulkomailla. Olen valmistunut kääntäjäksi, mutta mielestäni käännösalan tutkinto tarjoaa laaja-alaiset työllistymismahdollisuudet erilaisiin kieliasiantuntijan tehtäviin. Toivon, että vieraita kieliä arvostettaisiin tulevaisuudessa enemmän eivätkä kieli- ja käännöstiede jäisi kovien tieteiden jyräämiksi. Uskon ja toivon, että monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Teksti: Venla Sandgren
Kuvat: Marjo-Riina Välimaa


Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä