Lentävät lauseet

24.8.2018

Työpajassa pohdittiin muutosta ja yhdistymistä

Yhteensä yhdeksän KAJ:n ja Suomen Viittomakielen Tulkkien jäsentä osallistui huhti-toukokuussa järjestettyyn kahteen työpajaan, joissa käsiteltiin järjestöjen vuodenvaihteessa tapahtuvan yhdistymisen herättämiä ajatuksia ja mietittiin yhdessä, miten saadaan aikaan hyvä muutos. Kokemukset työpajatyöskentelystä olivat hyvät ja työpajoja aiotaan järjestää syksyllä lisää.

Työpajojen alkusysäyksenä oli Laurea-ammattikorkeakoulun kurssi muutoksen johtamisesta. Yhtenä kurssin tehtävänä oli osallistaa henkilöitä, joihin jokin muutosprosessi vaikuttaa, mukaan tekemään muutosta. Opiskelijaryhmä, johon lukeutui myös KAJ:n puheenjohtaja Suvi Seikkula, päätti ottaa fokukseen KAJ:n ja SVT:n yhdistymisen.

Opiskelijaryhmä suunnitteli yhdessä työpajan, johon osallistettiin kummankin yhdistyksen aktiivisia jäseniä pohtimaan yhdessä muutosta.
Muutoksen voimatekijät
Työpajan aluksi pohdittiin kulttuurin käsitettä. Monikielisen viestinnän ammattilaisille se on tuttu käsite, koska kieli ja kulttuuri kuuluvat erottamattomasti yhteen, mutta kuinka moni pohtii aktiivisesti esimerkiksi erilaisia toimintakulttuureita?

KAJ:n ja SVT:n yhdistymisen yhteydessä keskeistä on erityisesti kahden yhdistyksen toimintakulttuurien sulautuminen yhteen. Uuteen yhteisöön jätetään jotain omaa vanhasta, mutta siitä tulee kuitenkin yksi yhteinen, ilman siiloja. Vaikuttamistyön kannalta on eriytettyjä jäsenryhmiä, jotta kaikkien äänet saadaan kuuluviin ja uusi yhdistys palvelisi erilaisia tarpeita. Sen lisäksi on ulkokehä, jossa on yhteinen toiminta. Työpajassa keskusteltiin aluksi tästä kulttuurien yhdistymisestä.

Seuraavaksi työpajassa mietti kukin itsenäisesti muutokseen vaikuttavia tekijöitä, minkä jälkeen niistä keskusteltiin ryhmissä. Lopuksi valittiin keskustelussa heränneistä keskeisistä muutostekijöistä muutama jatkokäsittelyyn. Tässä käytettiin hyväksi voimakenttäanalyysia.

muutostyöpaja_
Työpajassa etsittiin muutoksen voimatekijöitä.


Voimakenttäanalyysin avulla voidaan tarkastella muutokseen vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia voimia. Tehtävässä tarkasteltiin näitä voimia sen valossa, mikä vahvistaa niitä ja mikä heikentää niitä. Keskeiseksi negatiiviseksi asiaksi nousi esimerkiksi tilanne, jossa jäsenet eroaisivat muutoksen myötä, positiiviseksi taas se, jos tulee uusia innostuneita jäseniä ja yhdistymisen myötä 1 + 1 on enemmän kuin kaksi.
Muutos on meidän kaikkien
Valitut teemat herättivät vilkasta keskustelua. Pohdittiin esimerkiksi viestinnän merkitystä ja sitä, miten voidaan samalla sekä vahvistaa yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta että nähdä moninaisuus rikkautena ja varmistaa, että kaikki tulevat kuulluksi. Keskustelussa painottui yhteishenki, se ettei kukaan jää ulkopuolelle tai kyydistä.

Työpajan tulokset eivät jää vain keskustelun ja oivallusten tasolle. Niitä tullaan käyttämään muutosprosessia ohjaavassa päätöksenteossa. Niistä saadaan tietoa siitä, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, millaiset asiat muutoksessa mietityttävät, mistä ja millä tavalla pitää viestiä erityisesti ja millaisia näkemyksiä muutoksesta ylipäätänsä on. Muutos on meidän kaikkien ja siksi siihen on monta näkökulmaa.

Työpajoja jatketaan syksyllä. Ne muuntavat muotoaan uusien oivallusten ja fokusten myötä. Alkuvaiheessa työpajoihin osallistettiin ensisijaisesti aktiivijäseniä, jatkossa siihen pyritään osallistamaan mahdollisimman kattavasti kummankin yhdistyksen jäseniä, jotta saadaan mahdollisimman monen ääni kuuluviin muutoksessa. Tehdään tästä muutoksesta yhdessä hyvä meille kaikille!

Teksti: Suvi Seikkula


Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä