Föreningens möten

Föreningens årsmöten hålls två gånger om året och de är öppna för alla våra medlemmar. Vårmötet hålls före utgången av mars och höstmötet hålls före utgången av november.

På vårmötet behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år och besluts om beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

På höstmötet behandlas föreningens verksamhetsplan och budget för följande år samt fastställs medlemsavgiftens storlek. På mötet väljs styrelsens ordförande för de följande två åren samt styrelsens medlemmar i stället för de som står i tur att avgå.

Föreningen strävar efter att välja styrelsemedlemmar så att alla sektorer (t.ex. stat, kommun, privat, yrkesutövare) som föreningens medlemmar hör till är representerade. I styrelsen ingår ordföranden, 6-8 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Vi meddelar i god tid om föreningens möten på våra webbsidor under Tapahtumat ja koulutukset.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä