Historia

Översättarnas fackorganisation KAJ rf (tidigare namn Översättarnas fackorganisation) inledde sin verksamhet den 10 november 1979 när Diplomikielenkääntäjät ry (DKK ry) och Virka- ja työsopimussuhteiset kielenkääntäjät ry (VTSK ry) beslutade att slå sig ihop och grunda Översättarnas fackorganisation för att driva översättarnas och tolkarnas fackliga intressen.

Översättarnas fackorganisation grundades i syfte att främja samarbetet mellan medlemmarna på riksplanet samt bevaka medlemmarnas löne- och andra fackliga och samhälleliga intressen. Organisationens uppgift blev också att höja nivån på översättningarna och förbättra översättarnas yrkesstatus.

Översättarnas fackorganisation anslöt sig till Akavas Specialorganisationer (dåvarande Centralförbundet för Akavas Specialorganisationer) vid årsskiftet 1979-1980.

År 2009 ändrade organisationen namnet till Översättningsbranschens experter KAJ. Under årtiondens lopp uppstod nya yrken i översättnings- och tolkningsbranschen, organisationen hade utvidgats och representerade många andra språk- och kommunikationsyrken än bara översättare och tolkar.  Med det nya namnet ville organisationen beakta också dessa yrkesgrupper.

År 1983 hade KAJ 338 medlemmar, men vid fyllda 20 år hade organisationen redan 1 856 medlemmar. På 1990-talet ökade medlemsantalet snabbt. En rekordartad ökning inföll år 1991 då medlemsantalet ökade med 28 %! På 1990-talet var ökningen ca 11 procent om året, men på 2000-talet jämnade det ut sig till några procent varje år. I slutet av 2013 hade organisationen 2 256 medlemmar.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä