Stadgar

Nam och hemort
1 §

Föreningens namn är Käännösalan asiantuntijat KAJ ry. Föreningens namn på svenska är Översättningsbranschens experter KAJ rf. Föreningens hemort är Helsingfors. I internationella sammanhang kan föreningens inofficiella engelska namn Translation Industry Professionals användas.

Syfte
2 §

Föreningens syfte är att bevaka och främja medlemmarnas samhälleliga och professionella intressen liksom även löne- och arbetsvillkor, att främja medlemmarnas samhörighetskänsla och samarbete samt uppskattning av översättnings- och tolkningsbranschen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
 • bevaka lagstiftningen, utbildningsbranschen och lönerna samt läget på arbetsmarknaden
 • ge utlåtanden och framställningar om bevakningen och främjandet av medlemmarnas professionella och samhälleliga förmåner samt lönenivå
 • arrangera konferenser, föreläsningar och förhandlingar samt kurser
 • representera sina medlemmar i förhållande till andra organisationer och till arbetsgivarsidan.
 • utöva informations- och publikationsverksamhet

Föreningen kan ingå som medlem i inhemska eller internationella organisationer i syfte att främja föreningens strävanden.

3 §

För att stödja sin verksamhet har föreningen rätt att ta emot bidrag, donationer och testamenten samt med behörigt tillstånd arrangera penninginsamlingar, lotterier och nöjesevenemang. Föreningen kan grunda fonder.  Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

Medlemmar
4 §

Till medlem i föreningen kan följande ansluta sig

 • översättare, tolk eller annan expert på språk, översättning eller flerspråkig kommunikation
 • översättnings- och tolkningslärare eller forskare
 • studerande i branschen.

Därtill kan styrelsen som medlem godkänna en person vars utbildning eller arbetsuppgifter kan jämföras med föreningens övriga medlemmar.  Studerande för uppdrag vid universitet eller högskola inom föreningens medlemsvärvningsbransch kan också antas som medlemmar.

Föreningens medlemmar godkänns av föreningens styrelse på basis av en skriftlig ansökan som lämnats till styrelsen.
En medlem är skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

5 §

Föreningens höstmöte beslutar om storleken på de medlemsavgifter som uppbärs hos medlemmarna.

6 §

På styrelsens förslag kan föreningsmötet kalla en person till hedersordförande eller hedersmedlem som verkat särskilt förtjänstfullt för föreningen eller föreningens syften. Hedersordförande eller hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter.

7 §

En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller genom att muntligen anmäla om utträde för anteckning i mötesprotokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem som motverkar föreningens syften, lämnar medlemsavgiften obetald eller i övrigt bryter mot dessa stadgar om två tredjedelar av de avgivna rösterna på mötet understöder uteslutandet. Styrelsen kan anse en medlem utesluten om medlemmen lämnat medlemsavgiften obetald under sex månaders tid.

Organisatoriska åtgärder
8 §

Föreningens styrelse beslutar om deltagande i strejk.

Förbundets verksamhetsorgan
9 §

Föreningens verksamhetsorgan är föreningsmötet och styrelsen. Styrelsen kan utse kommittéer eller arbetsgrupper som lyder under styrelsen.

Föreningens möten
10 §

Kallelsen till föreningens möten lämnas skriftligt till föreningens tidning, medlemsbrev eller per e-post som sänds till alla föreningsmedlemmar senast 10 dagar före mötet. I möteskallelsen ska alla ärenden på mötesagendan nämnas. Styrelsen sammankallar föreningens möte vid behov eller när minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.  Föreningsmötet är beslutfört när det är stadgeenligt sammankallat.

Enligt styrelsens eller förbundsmötets beslut kan representanterna delta i förbundsmötet även per post eller med hjälp av dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel under eller före mötet.

11 §

Ordinarie medlemmar som betalat sin medlemsavgift samt hedersordföranden och hedersmedlemmar är röstberättigade på föreningens möten. Omröstningen är öppen om inte sluten omröstning krävs. Vid omröstningen avgörs beslut med enkel majoritet om inte annat bestäms i stadgarna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, i val avgör lotten.

12 §

På föreningens höstmöte, som hålls på hösten före utgången av november, behandlas följande ärenden:
 1. Fastställandet av verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår.
 2. Fastställandet av medlemsavgifternas storlek.
 3. Val av styrelseordförande för två år i sänder.
 4. Val av styrelsens ordinarie medlemmar för de följande två åren i stället för de som står i tur att avgå och val av suppleanter för det följande året.
 5. Val av revisor och verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för följande år för att granska räkenskaperna och verksamheten.
 6. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

På föreningens vårmöte som hålls före
utgången av mars behandlas följande ärenden:
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår samt revisorns och verksamhetsgranskarens utlåtande behandlas.
 2. Bokslutet fastställs och besluts om beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
 3. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

13 §

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som är föreningens stadgeenliga representant och som valts av föreningens röstberättigade medlemmar. Till styrelsen hör en ordförande, sex till åtta (6-8) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Ordföranden och de ordinarie medlemmarna väljs för två år i sänder med beaktande av att hälften av de ordinarie medlemmarna står i tur att avgå årligen.  Suppleanterna väljs för ett år i sänder. Föreningen strävar efter att välja styrelsemedlemmar så att alla sektorer (t.ex. stat, kommun, privat, yrkesutövare) som föreningens medlemmar hör till är representerade. Styrelsen väljer vice ordförande och andra nödvändiga funktionärer inom sig.

Därtill kan styrelsen anställa funktionärer som har yttranderätt men inte rösträtt på styrelsens möten. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten men rösträtt endast om suppleanten ersätter en ordinarie medlem.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av vice ordföranden eller om fyra (4) styrelsemedlemmar så kräver för det angivna ärendet.

De som får teckna föreningens namn
14 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden ensam eller två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan förordna föreningens tjänsteman att teckna föreningens namn.

Föreningens räkenskaps- och versamhetsperiod
15 §

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsperiod utgörs av kalenderåret. Handlingar som gäller räkenskaperna och skötseln av ekonomin ska lämnas till revisorn och verksamhetsgranskaren före utgången av februari, dock senast en månad före vårmötet. Revisorn och verksamhetsgranskaren ska ge sitt till vårmötet adresserade utlåtande till föreningens styrelse senast fjorton (14) dagar före vårmötet.

Ändring av stadgarna
16 §

Dessa stadgar kan ändras och beslut fattas om en upplösning av föreningen om framställningen får stöd av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla avgivna röster på föreningens möte.

17 §

Om föreningens upplöses används föreningens återstående tillgångar för syften som främjar översättnings- och tolkningsbranschen.

18 §

I övrigt iakttas gällande föreningslag.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä