Försäkringar    

Fritidsrese- och olycksfallsförsäkring

Din medlemsförmån är Försäkringsbolaget Turvas fritidsolycksfalls- och reseförsäkringar och If Skadeförsäkringsbolagets ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringens nummer finns i tryck på ditt medlemskort.

Du noterar väl att reseförsäkringen inte omfattar resgodsförsäkring.
 

Fritidsreseförsäkring

Översättningsbranschens experter KAJ:s medlemmar under 68 år, studerandemedlemmar, pensionärsmedlemmar är försäkrade. Försäkringen omfattar även den försäkrades egna barn under 20 år som deltar i resan samt barn under 20 år som bor i samma hushåll.

Försäkringstryggheten är bunden till medlemskap i förbundet. Om du skriver ut dig eller om du blir utesluten ur förbundet upphör försäkringsskyddet omedelbart. Det år du fyller 68 år är försäkringsskyddet i kraft till utgången av året.

Försäkringen gäller för fritidsresor från Finland till utlandet samt fritidsresor inom Finland, som omfattar minst 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller för högst 45 dygn i sträck från att resan inletts.

Du noterar väl att reseförsäkringen inte omfattar resgodsförsäkring.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren:
Fritidsreseförsäkring (webbsidan är på finska, men försäkringsvillkoren finns på svenska)

Olycksfallsförsäkring för fritid

Översättningsbranschens experter KAJ:s medlemmar under 68 år, studerandemedlemmar, pensionärsmedlemmar är försäkrade.

Försäkringstryggheten är bunden till medlemskap i förbundet. Om du skriver ut dig eller om du blir utesluten ur förbundet upphör försäkringsskyddet omedelbart. Det år du fyller 68 år är försäkringsskyddet i kraft till utgången av året.

Vårdkostnader vid olycksfall 2 853 euro, ingen självrisk, ersättning för permanent skada 11 922 euro.

Försäkringen gäller i alla länder, men gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för denna och inte heller i villkoren separat uteslutna idrottsgrenar eller hobbyaktiviteter.

Läs mer om försäkringen och försäkringsvillkoren:
Fritidsolycksfallsförsäkring (webbsidan är på finska, men försäkringsvillkoren finns på svenska)

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Vi har försäkrat våra medlemmar för skador till följd av yrket.
Din trygghet är en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkespersoner, om
  • du är anställd av en annan.
  • du arbetar som självständig yrkesutövare och du är den enda ägaren till ditt företag, och har inga anställda.
  • du utför arbetspraktik.

Försäkringen gäller i ärenden som berör ditt eget arbets- eller tjänsteförhållande eller i ärenden hänförliga till yrkesutövandet. Som studerandemedlem är du försäkrad för ärenden hänförliga till studier eller arbetspraktik. 

En förutsättning för att få ersättning är att du varit medlem i minst tio månader innan skadan skett och att du betalat medlemsavgiften. Om du hunnit vara medlem mindre än två år ska också grunden för tvisten eller åtalet ha uppstått under ditt medlemskap.

Läs mer om försäkringarna och försäkringsvillkoren (på finska).Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä